Pedagogisch Beleid

Pedagogische uitgangspunten

Het Pedagogisch beleid van kinderdagverblijf De Terp is gebaseerd op de visie zoals gedefinieerd door de directie. Uitgangspunten met betrekking tot de omgang en zelfredzaamheid van de kinderen, waarbij alle aspecten van de ontwikkeling aan de orde kome: het lichamelijke, het sociale, het emotionele en het verstandelijke. Dit betekend dat wij een positieve sfeer scheppen waarin kinderen zich prettigvoelen, waardoor zij initiatieven kunnen gaan nemen om bijvoorbeeld contacten te leggen met andere kinderen en hun creativiteit en hun mogelijkheden in spel te kunnen uiten en te kunnen onderzoeken. We nemen de kinderen serieus in hun bevindingen en hun gevoelens. Het stimuleren om hier mee om te gaan (het beleven van blijdschap, verdriet of boosheid), hun gevoel voor eigenwaarde en het laten dragen van verantwoordelijkheid zijn waarden die door de pedagogisch medewerker benadrukt worden. Door ieder kind aan te spreken op zijn of haar mogelijkheden, het aanbieden van activiteiten en het betrekken van de kinderen bij werk dat gedaan moet worden, proberen wij hen hier de kans toe te geven: kleine opdrachtjes, opruimen, zelf keuzes te kunnen maken. Ieder leert op zijn beurt te wachten en met elkaar rekening te houden en respect te hebben voor elkaar.

De leidster is niet de grote alleen bepaler, maar de kinderen leren zeggenschap te krijgen over hun bezigheden en rekening te houden met elkaar. Voor de pedagogisch medewerker is het daarom erg belangrijk op de hoogte te zijn van het gedrag van het kind thuis en de manier waarop de ouders daarmee omgaan. De pedagogisch medewerker ziet het daarom ook als haar taak om regelmatig met de ouders te praten over hoe het kind zich gedraagt en ontwikkelt. Daarbij wordt aan zowel het positieve als het negatieve gedrag aandacht besteed. Deze kontakten vinden doorgaans plaats tijdens het halen en of brengen van uw kind.

Bovenstaand is slechts een korte samenvatting van ons pedagogisch beleid een beschrijving van het volledige beleid ligt ter inzage op ons kinderdagverblijf.

[divider]

Het Vierogen Principe

Met ingang van 1 juli 2013 worden kinderdagverblijven geinspecteerd op naleving van het vierogen principe inhoudelijk komt dit op het volgende neer;

In 2013 mogen medewerkers in de kinderopvang niet meer alleen op de groep staan, zonder dat een andere volwassene kan meekijken of meeluisteren. Hierdoor wordt de veiligheid in de kinderopvang vergroot.

Dit staat in de kwaliteitsagenda voor de kinderopvang die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de branchepartijen in de kinderopvang heeft opgesteld. De minister heeft de kwaliteitsagenda maandag 5 maart naar de Tweede Kamer gestuurd.

[divider]

Wettelijke verplichtingen

Op dit moment kan een medewerker alleen op de groep staan zonder dat een andere volwassene meekijkt. Dit kan in de volgende situaties voorkomen; bij een halve groep van zes kinderen, aan het begin en einde van de dag en tijdens de lunch. Met ingang van 2013 is dit niet meer toegestaan.

[divider]

Commissie Gunning

Een belangrijke aanleiding voor de kwaliteitsagenda was het rapport van de commissie Gunning. Een van de aanbevelingen van deze commissie was de invoering van het vierogenprincipe.

Om reden dat Boink (landelijke belangenvereniging van ouders) een van de initiatief nemers is van deze wetgeving is dit onderwerp en de mogelijke oplossing ook tijdens de oudercommissievergadering besproken.

[divider]

Kinderdagverblijf De Terp

In overleg met de oudercommissie zijn de verschillende opties besproken. We zij tot de conclusie gekomen dat het voldoende is dat op het moment dat de hierboven genoemde situaties zich voordoen de schuifwand tussen de twee groepen wordt opengezet. Met deze werkwijze wordt er naar alle redelijkheid voldaan aan het vierogen principe.

[divider]

Kinderdagverblijf Petit

Door de kleinschaligheid van dit kinderdagverblijf is het niet mogelijk om het vierogenvraagstuk anders dan met behulp van technische middelen op te lossen. Na overleg met de oudercommissie en de vaste leidsters van Petit is er besloten een wifi straalverbinding te realiseren waarbij met behulp van een camera op Petit en een beeldscherm op  Kinderdagverblijf De Terp er altijd iemand kan meekijken.  Met deze werkwijze wordt er naar alle redelijkheid voldaan aan het vierogen principe.