Huisreglement

Van Kinderdagverblijf de Terp

Huisreglement Kinderdagverblijf De Terp


Adresgegevens.
Springersdiep 7&9
2904 ET Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer 010 4513264
E mail. info@kinderdagverblijfdeterp.nl


1. Openingstijden
Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot
18.30 uur gedurende tenminste vijftig weken per jaar, behalve op de algemeen
erkende feestdagen en de laatste twee weken van de zomervakantie.
Ouders dienen er rekening mee te houden dat zij hun kind of kinderen voor 18.30
ophalen. Wordt het kind later opgehaald, dan zal dit in rekening worden gebracht als extra
opvang uren.


2. Pedagogisch plan
Kinderdagverblijf De Terp handelt volgens een pedagogisch beleidsplan, welke is
opgesteld door de directie, pedagogisch medewerkers en de oudercommissie. Het
pedagogische beleidsplan is voor belangstellende altijd op te vragen bij de directie.


3. Tarieven
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn altijd op te vragen bij het kinderdagverblijf.
De tarieven kunnen worden aangepast indien hier een gegronde aanleiding voor is. Deze
aanpassing moet door het kinderdagverblijf minimaal 1 maand van tevoren worden
medegedeeld.


4. Opvang
Het kinderdagverblijf biedt dagopvang aan voor kinderen vanaf 6 weken tot aan de leeftijd
van 4 jaar. De opvang is voor minimaal één dag per week voor een periode van tenminste
vier maanden.
De dagelijkse leiding van de opvang is in handen van de pedagogisch medewerkers van
kinderdagverblijf De Terp. Op de babygroep werken we met 3 pedagogisch medewerkers
en maximaal 11 kinderen. Op de peutergroep zijn er per dag maximaal 12 kinderen met
2 pedagogisch medewerkers.
Wanneer het kind aantal op de groepen laag is, heeft het kinderdagverblijf het recht om
met minder groepsleiding op de groepen te werken of groepen samen te voegen. De
aanwezige kinderen zullen dan op andere groepen worden opgevangen.
De directie kan in bepaalde gevallen afwijken van deze regels.

 

4.1 Opvangdagen
Ruilen van dagen is toegestaan indien de groepssamenstelling het toelaat. Het is mogelijk
om tegen betaling gebruik te maken van extra dagen/uren opvang. We streven ernaar om
de dag binnen één week te ruilen mits dit mogelijk is.


4.2 Extra opvang
Het is mogelijk incidenteel één of meerdere dagen extra af te nemen. Dit echter, als de
capaciteit dit toelaat. Wederom maakt de pedagogisch medewerker van het
kinderdagverblijf
deze afweging. Voor deze dagen worden per uur extra kosten berekend.
De kosten voor de extra opvang worden achteraf in rekening gebracht. U krijgt hiervoor
achteraf de factuur.


5. Toelaten van kinderen
Indien blijkt dat een op het kinderdagverblijf geplaatst kind gedrag vertoont waardoor het
kind niet opgevangen kan worden, heeft het kinderdagverblijf het recht het kind te
weigeren. Dit, als het kind een geestelijk en/of lichamelijk gevaar voor zichzelf of andere
kinderen veroorzaakt. Hiervan zullen de ouders/verzorgers altijd tijdig op de hoogte
gesteld worden.


6. Bereikbaarheid
In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor het kind, is het noodzakelijk dat de
ouder(s) telefonisch bereikbaar is/zijn op de dagen dat het kind op het kinderdagverblijf is.
De ouder dient daarom door te geven, op welk telefoonnummer de ouder telefonisch
bereikbaar is.
Ouders dienen een reserve adres/noodadres op te geven, voor het geval beide ouders
niet bereikbaar zijn. Kinderdagverblijf de Terp is bereikbaar via onze vaste telefoon en ons
mobiele whatsapp nummer.
Vaste telefoon: 0104513264
Mobiel nummer: 06-81029554 (Waarop wij alleen bereikbaar zijn via whatsapp)


7. Afmelden
Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte of om een andere reden, vragen wij u
vriendelijk dit door te geven. Dit kan door te bellen naar ons vaste nummer of een
whatsapp bericht te sturen naar ons mobiele nummer.


8. Verantwoordelijkheid bij brengen en halen
Als het kind door iemand anders word opgehaald, dan dient de ouder dit vooraf mondeling
dan wel schriftelijk aan de pedagogisch medewerker te melden. De vervanger dient ouder
te zijn dan 16 jaar. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand mee
gegeven.

8.1 Stalling buggy, kinderwagen en/of maxicosi
Om hygiënische en veiligheidsredenen dient u uw buggy, kinderwagen en/of maxicosi in
de daarvoor bestemde ruimte te plaatsen.


8.2 Buiten situatie
Eenmaal buiten is de veiligheid van uw kind uw verantwoording. Let dus op dat u uw kind
aan de hand vasthoud.


9. Aansprakelijkheid
Het kinderdagverblijf stelt zich niet aansprakelijk voor het beschadigen of wegraken van
kleding of meegebrachte spullen.
Het kinderdagverblijf treft personele en materiële voorzieningen, zodat het optimaal
geschikt is voor de opvang voor kinderen, met in achtneming van de algemene
verbindende
(veiligheid)voorschriften, en de voorwaarden gesteld bij het verlenen van vergunningen.
Het kinderdagverblijf heeft voor ieder kind dat in het kinderdagverblijf wordt opgevangen
de benodigde verzekeringen afgesloten, waaronder een aansprakelijkheidsverzekering.
De verzekeringspolissen zijn altijd in te zien.


10. Vakantie
Wanneer een kind tijdens de vakantie e.d. geen gebruik maakt van het dagverblijf is
restitutie van het bedrag niet mogelijk. Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van opvang
in de vakantie moet dit gemeld worden aan de pedagogisch medewerker.
Vakantie dagen mogen niet geruild worden!.


11. Mutaties
Mutaties in persoonsgegevens en wensen tot structurele wijziging dagen dienen via het
formulier “kinderopvang administratie” te worden doorgegeven.


12. Ziekte beleid
a. Onder ziekte wordt verstaan: een kind dat zich duidelijk vervelend voelt (passief is,
extreem veel huilt) over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft, en/of een temperatuur
heeft van boven de 38 graden.
b. Melding besmettelijke ziekte: ouders zijn verplicht te melden als het kind een
besmettelijke ziekte heeft, zoals roodvonk, waterpokken, meningitis, kinkhoest, mazelen,
tbc, rs virus, diarree. Per situatie wordt er bekeken hoe het kinderdagverblijf hierop
handelt en word u op de hoogte gebracht via de WhatsApp.

c. Beleid waterpokken op ons kinderdagverblijf:
Ons beleid is dat de kinderen mogen komen tenzij de kinderen;
Koorts hebben, erg huilerig zijn en daardoor niet zichzelf zijn en als de blaasjes niet
bedekt kunnen worden door kleding. Blaasjes kunnen namelijk springen en het vocht
vergroot het besmettingsgevaar voor andere kinderen op de groep. Blaasjes op handen
en in het gezicht kunnen niet bedekt worden.
d. Medische handelingen: De pedagogisch medewerkers mogen geen medische
handelingen verrichten. Het kinderdagverblijf dient geen koorts onderdrukkende middelen
toe.
e. Ophaalbeleid binnen ons kinderdagverblijf: Als het kind zich duidelijk oncomfortabel
voelt en de pedagogisch medewerkers niet de aandacht kunnen geven die het kind nodig
heeft moet het kind worden opgehaald. Als het kind koorts heeft hoger dan 38 graden, als
het kind 3 diarree luiers binnen het uur heeft.
f. Melding in noodgevallen: In noodgevallen kan het voorkomen dat de leiding onmiddellijk
het alarmnummer van de ambulance belt en pas daarna de ouder waarschuwt. De ouder
is verplicht bij inschrijving een Kopie van de ziektekostenverzekering te overhandigen aan
het kinderdagverblijf.


13. Medicatie beleid
In ons kinderdagverblijf maken wij gebruik van het protocol medicijn verstrekking.
Om misverstanden te voorkomen dient er een schriftelijke overdracht te zijn. U dient
hiervoor gebruik te maken van het formulier “Overeenkomst gebruik geneesmiddelen”. Dit
formulier is beschikbaar op ons kinderdagverblijf. We geven de kinderen alleen medicijnen
op verzoek van de ouders. De medicijnen dienen te worden aangeleverd in de originele
verpakking en voorzien van de bijsluiter. We verstrekken alleen medicamenten die thuis al
verstrekt zijn. Deze regels gelden ook voor homeopathische middelen en dus ook voor de
veel gebruikte ‘VSM’ artikelen
De pedagogisch medewerker welke verantwoordelijk is voor het verstrekken van deze
medicamenten is verplicht de bijsluiter te lezen en houdbaarheidsdatum te controleren.
Van ieder kind is bekend wie de huisarts is. In geval van nood maken we gebruik van
onze vaste huisarts in de buurt.


Opmerking
Wij doen niet aan koortsonderdrukking en geven kinderen dus geen paracetamol (ook niet
met toestemming van ouders). Paracetamol wordt veel gebruikt en lijkt een ‘onschuldig’
medicament. Door het gebruik van paracetamol bestaat echter het risico dat symptomen
onderdrukt worden wat tot een foute inschatting kan leiden. Een kind kan ernstiger ziek
zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden. Gelieve uw kind thuis te houden bij deze medicatie, mocht dit echter echt niet kunnen dan graag in overleg met de pedagogisch medewerksters.

14. Vaccinaties
We gaan ervan uit dat alle kinderen het Rijksvaccinatie schema volgen. In de situatie dat
een ouder hier geen gebruik van maakt moet de ouder dit schriftelijk aan ons melden.


15. Corona
Op dit moment zijn alle corona maatregelen komen te vervallen, we houden het advies van het RIVM nauwlettend in de gaten.


16. Oudergesprekken
a. Intakegesprek
In dit gesprek verstrekken ouders aan de hand van een aantal door ons gestelde vragen
gegevens over het kind m.b.t. slaap en eet ritme.
b. Het oudergesprek op initiatief van de ouder.
Dit is een gesprek wat ouders ten alle tijden kunnen aanvragen bij één van de
pedagogisch medewerkers. Hierin kunnen ze vragen stellen over de ontwikkeling of het
gedrag van hun kind.
c. Mentor gesprek
Bij elke verjaardag van uw kind heeft u recht op een mentor gesprek, indien u dit wenst.
d. Waar kan ik terecht met vragen en of opmerkingen.
Bij vragen betreffende de opvang van uw kind kunt u terecht bij dienstdoende leiding of
directie.
Telefoonnummer. 010 4513264
E mail. info@kinderdagverblijfdeterp.nl
Met vragen aangaande facturatie kunt u terecht bij ons administratiekantoor DebiCare.
U contact persoon bij DebiCare is: Jos Weeda
Adresgegevens DebiCare.
Zeemanstraat 61B
2991 XR Barendrecht
Telefoonnummer: 0180 555911
E mail: j.vansanten@debicare.nl

17. Traktaties
a Traktaties. Bij trakteren hebben we in de regel liever niet dat er snoep wordt uitgedeeld!.
Met eventuele vragen betreffende alternatieve traktaties kunt u terecht bij één van de
pedagogisch medewerkers.
b Cadeautjes jarig familielid. Het is mogelijk dat de pedagogisch medewerker samen met
uw kind een kunstwerk maakt voor een jarig familielid. We willen graag dat u rekening
houdt met de volgende aspecten.
1 Vraag het enige dagen van te voren.
2 We doen het alleen maar als het kind er zin in heeft.


18. Klachten
Het kinderdagverblijf heeft een interne klachtencommissie.
Het kinderdagverblijf is aangesloten bij SKK. Zij zijn een onafhankelijke en deskundige
commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over
kinderdagverblijven.
Het kinderdagverblijf heeft een intern klachtenreglement opgesteld, welke door iedereen
altijd is op te vragen. In dit klachtenreglement staat precies beschreven hoe te handelen
bij een klacht.


19. Privacy
Wij zijn verplicht ons aan de privacywet; de wet van de bescherming van
persoonsgegevens, te houden. Dit houdt in dat wij geen informatie uit de
persoonsregistratie aan derde ter beschikkingstellen wanneer daar geen toestemming van
de betrokken personen voor is.
Om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren zal relevante informatie aan de
pedagogisch medewerkers verstrekt worden. Zij zijn echter verplicht deze informatie
geheim te houden.
Wij betrekken niet teveel mensen bij een overleg over problemen bij een kind en zorgen
dat informatie over kinderen en gezinnen altijd binnenshuis blijft.
Contact met andere instellingen moet in principe altijd in overleg met de ouders
gebeuren, of anoniem. Wij zijn zorgvuldig met schriftelijke informatie.
Ouders hebben recht op inzage in verslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan
hiervan afgeweken worden (bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling).
De schriftelijke informatie wordt goed opgeborgen in een afsluitbare kast
Als de informatie niet meer relevant is, bijvoorbeeld omdat het kind de kinderopvang
heeft verlaten of omdat het probleem is opgelost, wordt de informatie vernietigd of aan de
ouders gegeven.
Schriftelijke informatie mag in principe niet zonder toestemming van ouders aan derde
worden verstrekt.
Schriftelijke informatie, die de kinderopvang van derden ontvangt, dienen dus ook met
toestemming van ouders verstuurd te zijn. Blijkt dit niet zo te zijn, dan is het raadzaam
deze informatie terug te sturen naar de betreffende instelling.


20. Overige
Op het kinderdagverblijf worden af en toe foto’s gemaakt, welke voor diverse doeleinden
gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan berichten voor onze (gesloten) facebook
pagina, voor eigen gebruik ter versiering van het kinderdagverblijf e.d. Indien
ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen het maken en gebruiken van foto’s van hun
kind, vernemen wij dat graag schriftelijk.
Wij streven er naar elke dag met de kinderen naar buiten te gaan, ook met minder mooi
weer. Ouders dienen met de kleding van de kinderen hier rekening mee te houden.
Bijvoorbeeld warme kleding mee in de winter, laarzen en kleding wat vies mag worden.
Op het hele kinderdagverblijf wordt intensief gespeeld en geknutseld waardoor kleding
van kinderen vies kunnen worden. Ouders dienen hier rekening mee te houden.
Kinderdagverblijf De Terp is niet verantwoordelijk voor schade aan kleding.
Als u lid wilt worden van onze facebook pagina gaat u dan naar: www.facebook.nl en u
kunt ons vinden onder de naam: Kinderdagverblijf de terp ouderpagina. (wij moeten u
eerst accepteren voor u onze berichten kunt zien)


21. Gedragsregels
(communicatie tussen pedagogisch medewerkers en de
ouders/verzorgers)
Ons doel is het veilig en plezierig onderbrengen van de kinderen. Het is daarom van
belang dat wij ons alle gedragen naar behoren en dat de afgesproken huisregels van het
kinderdagverblijf worden nageleefd. De communicatie tussen de ouders en pedagogisch
medewerkers moet open, helder en met wederzijds respect zijn. De veiligheid en
gezondheid van de kinderen staan voorop

22. Hitteprotocol
Het hitteprotocol treedt in werking als de weersvoorspellingen uitgaan van temperaturen boven de 27 ºC. Op dat moment kunnen wij de veiligheid van jouw kind(eren) niet meer waarborgen. De directie zal dan, in samenspraak met de oudercommissie, kunnen besluiten om het kinderdagverblijf geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dit zal uiterlijk een dag van tevoren met de ouders/verzorgers worden gecommuniceerd. Voor meer informatie kunt u het hitteprotocol inzien op het kinderdagverblijf of in het ouderportaal.

23. Ouderportaal
Vanaf Oktober 2022 werken wij met het ouderportaal. Ouders kunnen hierin hun contracten inzien, het huisreglement inzien, berichten sturen naar de groep en het kind ziek of afmelden. Belangrijke berichtgeving vanuit ons kinderdagverblijf zal ook via het ouderportaal plaatsvinden. Op het moment van plaatsing zal de ouder zijn/haar inlogcodes ontvangen van ons administratiekantoor Debicare.

24. Ritme/voeding
Op kinderdagverblijf de Terp volgen wij het ritme van het kinderdagverblijf met uitzondering van fles en borstvoeding. Deze kunnen wij geven tussen 0830 uur en 1800 uur, dit in verband met de personeelsbezetting. Bij het starten van de opvang dient uw kind uit een fles te kunnen drinken. De warme maaltijd en broodmaaltijd vindt plaats op gezette tijden. Hier wijken wij niet van af, onder het mom van zien eten doet eten maar ook om logistieke redenen. Kinderdagverblijf de Terp verwacht van de ouder dat uw kind heeft ontbeten voor aanvang opvang.