Klachtenprocedure

Klachten Afhandeling en Reglement

Op 9 november heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Branche kinderopvang geïnformeerd over de verplichting om per 1 januari 2016 aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang. Kinderdagverblijf De Terp heeft hier gehoor aangegeven door de locatie aan het springersdiep per 1 januari 2016 te laten registreren bij de Geschillencommissie.

Onderstaand artikel geeft aan hoe de ouder en/of de oudercommissie met een klacht dient om te gaan. Voor meer informatie verwijst Kinderdagverblijf De Terp u graag door naar de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommisie.nl

Interne klachtenafhandeling

De interne afhandeling

Kinderdagverblijf De Terp levert kwalitatieve kinderopvang en heeft continu haar focus gericht op de naleving van de kwaliteitsprocessen binnen haar organisatie. Desalniettemin kan het zijn dat u als ouder geconfronteerd wordt met een situatie waarover u niet of minder tevreden bent. U kunt dan uw onvrede/klacht middels een mail neerleggen bij de directie van Kinderdagverblijf De Terp. De directie verplicht zich hierop binnen zes weken te reageren. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

Geschilartikel Kinderopvang

De procedure

  • De ouder/ oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een ander door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden.
  • Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
  • Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken
  • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepaling van het voor haar geldende regelement. Het regelement van de geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geschied bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschildoor de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  • Uitsluitend de hierboven Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Omschrijving

Klik hier voor een korte omschrijving van de Wet kinderopvang.

Informatie

Klik hier voor meer informatie over de Wet Kinderopvang.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Indien u nog vragen / opmerkingen heeft of u uw kind wilt aanmelden,
dan staat ons team klaar om u te helpen.